Vår GDPR-policy

Personuppgiftsansvarig

Kvinnojouren Huddinge som juridisk person ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom verksamheten.
Kvinnojouren Huddinge kan nås per mejl på info@kvinnojourenhuddinge.se och via telefon på 08-746 75 53.

Vår insamling av data och syftet med insamlingen

Vi sparar viss information om stödsökande kvinnor. Den information som sparas är förnamn, eventuellt efternamn om kvinnan uppger detta samt telefonnummer till kvinnan. Alla kvinnor har rätt att vara anonyma när de söker sig till oss. I sådant fall registreras kvinnan som anonym. Anledningen till att vi sparar även telefonnumret till stödsökande kvinnor är att vi ska ha möjlighet att nå dem vid behov och att vi vill kunna föra årlig statistik över hur många som söker sig till oss.

För de kvinnor som placeras i våra skyddade boenden via socialtjänsten följer vi de föreskrifter som gäller.

Vi har ett medlemsregister och syftet är att hålla medlemmar informerade om vår verksamhet. Registret innehåller namn och adress till medlemmarna.

Tillgång till de lagrade uppgifterna

Det är endast särskilt behöriga på jouren som har tillgång till uppgifter som sparas. Uppgifterna förvaras inlåsta i särskilt skåp. En person som finns registrerad hos oss har rätt att beredas tillgång till sina uppgifter och även att få dem rättade vid behov. Samtycke till lagring kan tas tillbaka och om inga lagliga hinder finns kan en person begära att registrerade uppgifter raderas. Handling som lagras när vi utför socialtjänst kan lämnas ut om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut den. Det gäller endast kvinnor som är placerade i vårt skyddade boende enligt socialtjänstlagen.

Lagring och gallring

Eftersom vi sparar viss information om stödsökande kvinnor, i syfte att kunna föra statistik raderas den informationen så snart den är registrerad, dock längst femton månader. När det gäller de kvinnor som är placerade i våra skyddade boenden enligt socialtjänstlagen gallras handlingarna fem år efter att den sista anteckningen i akten gjordes.

Övriga handlingar som anställningsbevis, löneutbetalningar och andra administrativa handlingar gäller särskilda gallringstider i enlighet med arkiv- och bokföringslagen. De handlingar som ska arkiveras gallras efter fem år.

När en medlem lämnar föreningen gallras adressuppgifterna bort.

Översätt »