Kategori Nyheter

Fråga 1 – Vistelsetid på jouren

Bakgrund

Varje kvinna som bor hos oss är unik och har unika behov. När vi gör en handlingsplan för en kvinna (och barn) utgår vi alltid just ifrån hennes unika behov.

Vi utgår inte enbart ifrån skyddsbehov utan även stödbehov. Skyddsbehovet är viktigt men det emotionella behovet är lika viktigt och betydelsefullt för att kvinnan ska återupprätta sin självkänsla och kunna komma vidare i sin separationsprocess, brottmålsprocess och vårdnadsprocess om de har gemensamma barn.

Den första tiden hos oss behöver kvinnan återhämtning, vila och att få börja bearbeta traumat hon varit med om. Hon behöver mellanrumstid. Hon behöver även en del praktiskt stöd. Exempel på hur många kontakter en våldsutsatt kvinna kan behöva ha:

Kontakter för utsatta

Idag utgår insatsen från Socialtjänsten enbart utifrån skyddsbehovet och hon placeras två veckor eller en månad i taget. Idag krävs det att mannen är uppsökande för att kvinna och barn ska få stanna, vi ser att behovet av skyddat boende även finns på grund av stödbehov.

Vårt förslag är att kvinnor och barn ska få en möjlighet att bo hos oss tills vidare för att kunna bearbeta det de varit med om, utan att kvinnan samtidigt ska behöva oroa sig för var hon ska ta vägen inom två veckor (eller en månad).

Fråga – Vad kan ditt parti göra för att insatsen ska utgå ifrån kvinnans stöd- och skyddsbehov?

Centerpartiet

Centerpartiet är beredda att ta kampen mot destruktiva normer och stärka rättssamhället för att stoppa mäns våld mot kvinnor och det våld i nära relationer som drabbar både barn och vuxna. Vi vill öka stödet till kvinno- och tjejjourer, vilket skulle ge er bättre möjligheter att ge det stöd som ni bedömer behövs. Vi kan också lyfta frågan i socialnämnden framöver, genom att följa upp politiskt hur riktlinjerna ser ut för kommunens bedömningar. Efter vårt studiebesök hos er vill vi i Centerpartiet se närmare på om kommunen kan vidga definitionen av stödbehov.

Drevvikenpartiet

Öka bidraget till jourerna som gör ett fantastiskt arbete och som skulle kunna göra mer enligt er beskrivning ovan. Kommunens uppsökare skulle kanske också kunna f en roll i detta arbete.

Huddingepartiet

Vi kan lyssna på och ta del av kunskap från de fantastiska organisationer som arbetar med detta dagligen och driva de lösningarna som de anser kommer göra bäst nytta.

Kristdemokraterna

Som kristdemokrater ställer vi oss alltid på brottsoffrets sida. På riksnivå vill vi skärpa straffen för våld- och sexualbrott så att det dömda straffet står i proposition till brottet som begåtts. Här i Huddinge går vi till val på att införa en nolltolerans mot våld i nära relationer, något som givetvis skulle ställa högre krav på kommunens stödbehov och förebyggande arbete. Vi vill även skapa fler jourlägenheter i kommunen för akuta behov samt öppna ett föreningsdrivet tehus dvs en interkulturell mötesplats för kvinnor från starka patriarkala familjeförhållanden.

Liberalerna

Två veckor eller en månad är en allt för snålt tilltagen tidsram för placering, i alla fall initialt. Om det ska vara tills vidare eller någon annan typ av tidsbegränsing behöver belysas närmare.

Miljöpartiet

Vi vill att kommunen säkerställer att varje kvinna som lämnar en våldsam partner får en samlad ingång till samhällets stöd. Det ska räcka med en kontakt för att få det stöd som behövs; dokumentation av skador, vittnesmål, personskydd, skyddat boende, traumabehandling, hjälp med barnens situation och skolgång, samt insatser från socialtjänsten och vården.

Vi vill se över riktlinjer och rutiner, samt vid behov pröva den befintliga lagstiftningen genom att bevilja längre tider eftersom placeringsbeslutet ska baseras på den enskildes behov. Vi vill även öka stödet till kvinno- och tjejjourer vilket ger er större möjlighet att ge det stöd som behövs.

Miljöpartiet på riksnivå vill bland annat ge Domstolsverket i uppdrag att, i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid, genomföra utbildningsinsatser för verksamma jurister.

Moderaterna

Vill man ändra sättet som vi utreder och fattar beslut på så behöver lagstiftningen ändras. Insatserna till våldsutsatta regleras enligt socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 §. Rätten till stödinsatser för den våldsutsatta prövas i relation till att de inte kan tillgodoses på annat sätt och syftar till att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Flera av verksamhetens beslut har prövats av förvaltningsrätten och vi har fått bekräftelse på att vi fattat korrekta beslut.

Huddinge kommun har inga särskilda riktlinjer för vistelsetid i externa boenden utan placeringstiden styrs av behovet av akut skydd. Placeringsbeslutet är inte förenat med att det ska vara ett kort beslut, utan ett behovsstyrt beslut. Verksamheten förfogar över en rad stödinsatser som kan kombineras och bedöms/beslutas utifrån den enskildes unika behov.

Alla bedömningar grundar sig i hot och riskbedömning där en av många riskhöjande faktorer är att våldsutövaren är uppsökande.

Socialdemokraterna

Huddinge ska vara en trygg kommun för alla. I Huddinge ska vi förtydliga kommunens skyldigheter för att säkerställa en varaktig bostad och säkerställa möjligheten att ge förtur till bostad för våldsutsatta och deras barn. I Huddinge ska det kommunalt ägda bostadsbolaget, Huge, ta hänsyn till behovet av skyddsboende och bostäder för våldsutsatta personer i upplåtelsen av allmännyttiga bostäder. Huddinge ska samarbeta med andra kommuner för att hitta trygga boenden i andra orter om den våldsutsattas situation kräver det. Kommunen ska stärka sitt samarbete med frivilligorganisationer för att trygga den våldsutsattas hjälp- och stödbehov.

Sverigedemokraterna

Ett viktig insats är att göra det lättare att förmedla kontaktförbud, och även att elektronisk fotboja ska användas vid fler fall av kontaktförbud än dagens regler.

Vänsterpartiet

Vi menar att placeringstiden är för kort och att regelverket måste bli mer generöst för den skyddsökande kvinnan. Den typ av tidsgränser som finns idag måste ses över och förlängas för att skyddet ska kunna vara under en så lång tid som det behövs. Kvinnor som flyr undan en våldsam man ska känna trygghet när hon kommer till skyddat boende, inte oro över att behöva lämna det.

Fråga 2 – Skol- och förskoleplats

Bakgrund

I Sverige har vi skolplikt. Det är mycket viktigt för barn att ha rutiner och få vara del i ett sammanhang, få lära sig saker och utvecklas. För barn som varit utsatta för våld är skolan en stor skyddsfaktor.

När vi ansöker om skolplats hos Utbildningsförvaltningen kan det handla om vilken handläggare ansökan hamnar hos om eleven får en plats snabbt eller inte. En del kräver godkännande av båda vårdnadshavarna, vilket inte är lämpligt och det kan förhala processen i månader.

För att få en förskoleplats kan våra barn få vänta i fyra månader och då bor de oftast inte kvar hos oss.
Vårt förslag är att alla barn som bor på vårt skyddade boende ska få plats på förskola och skola inom två veckor efter att de har placerats hos oss. Det ska inte vara avhängigt vilken person som svarar.

Fråga

Vad kan ditt parti göra konkret för att se till att vi får förskole- och skolplats till barn boende på vårt skyddade boende inom två veckor och att det under den perioden inte ska krävas underskrift från båda vårdnadshavare?

Centerpartiet

Centerpartiet anser att barnets bästa i sådana här fall ofta är att få en särskild skolplats, vilket ställer krav på tillgången hos kommunen. Det behövs tillräckligt med platser inom förskola och skola, något som Centerpartiet hanterar genom att försöka ligga före i planeringen och starta upp byggprojekt i god tid. Vi ser till att förvaltningen analyserar behovet i varje kommundel, så att vi har tillgång till platser i hela kommunen.

Centerpartiet vill garantera att riktlinjerna hos kommunen skapar flexibilitet för att lösa olika praktiska frågor som kan komma upp med kort varsel.

Det som vårt parti också kan göra konkret är att följa upp politiskt vilka riktlinjer som gäller för handläggning av sådana här fall, så det blir rättssäkert och inte beroende av vilken handläggare som utses. Vi vill också se till att instruktionerna är tydliga för all personal ute på förskolorna och skolorna, vilket är lika viktigt.

Förvaltningen har alltid ansvar för att göra en saklig bedömning i varje enskilt fall.

Drevvikenpartiet

Vi kan bara påverka kommunens egna skolor men all personal bör få adekvat utbildning/information om problemet och lösningen.

Huddingepartiet

Vi i Huddingepartiet prioriterar att lärartätheten ökar, barngrupperna minskar och god planering kring nybyggnationer så att det finns platser för placering på kort varsel.

Självklart ska placeringstiden inte påverkas av vilken handläggare man får utan goda rutiner och förståelse för barnens skyddsbehov ska råda.

Gällande underskrift från båda vårdnadshavare krävs det en lagförändring för i dagsläget för att kunna kringgå bådas underskrift.

Kristdemokraterna

När det gäller de båda vårdnadshavarnas inflytande vid val av skolplats bedömer vi att det är en lagstiftningsfråga där det kan finnas behov av en översyn, men kommunen ska naturligtvis följa gällande lagstiftning och rättspraxis. Däremot är det viktigt att kommunen själv har en handlingsplan för placerade barns skolgång och följer upp så att det fungerar. Det är också viktigt att kommunen är väl införstådd med barnens skyddsbehov.

Liberalerna

Självklart ska alla ansökningar behandlas transparent och likvärdigt och ska inte vara avhängigt vilken handläggare man kommer i kontakt med. Vi håller med om att en förskole- skolplats inom två veckor är ett rimligt krav. Vi får helt enkelt se till att socialtjänsten och barn-och ungdomsförvaltningens ges tydliga instruktioner.

Miljöpartiet

Eleven ska få sin plats skyndsamt, fyra månader är inte acceptabelt. Det vi kan göra från politiskt håll är att se över riktlinjer så att eleven får sin plats snabbt, oavsett vilken handläggare som hanterar ärendet.

När det finns uppgifter om våld ska föräldern som lämnat relationen få tillfällig ensam vårdnad, så att barnet kan skrivas in i förskolan eller skolan utan att den andra föräldern måste ge sitt medgivande. Den här möjligheten finns idag i lagstiftningen, men det finns anledning att ifrågasätta om den används i tillräcklig hög utsträckning och att det handläggs tillräckligt snabbt. Det är något vi kommer arbeta vidare med under kommande mandatperiod.

Moderaterna

I just denna fråga står två lagstiftningar mot varandra, Föräldrabalken (1949:381) och Skollagen (2010:800). Moderaterna i Huddinge anser att när dessa två lagstiftningar står i konflikt i denna fråga så bör barnens rätt till utbildning alltid väga tyngre. Därav arbetar vi med att påskynda processen med skolplacering för att värna barnens rätt till utbildning. Men eftersom det är en lagstiftningsfråga och vi inte är lagstiftare behövs det tydligare riktlinjer nationellt.

Socialdemokraterna

Huddinge ska vara ett tryggt kommun för barn och ungdomar och erbjuda en bra start för livet. Socialdemokraterna i Huddinge vill att antalet skolplatser ska öka för att säkra barnens skolgång under vistelsen i ett skyddad boende. Samarbete med skola, socialtjänst och andra inblandade aktörer ska stärkas för barnens trygghet och bästa och utifrån barnens behov. Att få gå i förskola och skola är del av barnens grundläggande rättigheter och behöver säkras.

Sverigedemokraterna

Ett problem i Huddinge är att det saknas rutiner för att säkra skolgång för barn i skyddat boende och för att hindra att förhindra att skyddade uppgifter röjs. Här bör kommunen omgående ta fram en arbetsplan för ett säkert och enhetligt agerande.

Vänsterpartiet

Vi har tidigare lyft skolsituationen och vi menar att det är viktigt att det finns smidiga lösningar som gör att barn inte missar skolundervisning. Vi delar er vision på det här området.

Fråga 3 – Bostad

Bakgrund

Att få en egen bostad efter att ha lämnat en våldsutövare är svårt, för att inte säga näst intill omöjligt. Bostadsbristen gör att många kvinnor tvingas att gå tillbaka till förövaren. Om man varit skriven i Huddinge i minst två år när man bor på vårt skyddade boende kan man via oss få hjälp.

Vi skulle också vilja hjälpa kvinnor från andra kommuner som bor på vårt skyddade boende, men det är inte möjligt med dagens lösning.

Vårt förslag är att kommunen samarbetar med kranskommuner och kvinnojourer (Huddinge-Södertälje-Haninge-Tyresö-Botkyrka) genom utbyte av lägenheter. Det är också bättre ur säkerhetsaspekt att kvinnan byter kommun.

Fråga

Vad kan ditt parti göra för att underlätta utbyte av lägenheter mellan kommuner för kvinnor som bor på skyddade boenden?

Centerpartiet

Centerpartiet har inte tagit ställning till ett nytt samarbete med andra kommuner kring detta, men vi ser gärna att detta utreds så snabbt som möjligt om det är något som ni på Kvinnojouren tror på.
Centerpartiet tror på nära samarbete mellan kommunerna och vi upplever att detta ofta finns. Både inom Storsthlm och mellan exempelvis kommundirektörerna så finns uppbyggda nätverk och samarbeten i olika frågor. Vi tar gärna upp en diskussion med andra ledande partier i Huddinge för att i ett första steg se till att frågan diskuteras i något av dessa sammanhang.

Slutligen har Centerpartiet många idéer för ett ökat bostadsbyggande, men vi uppfattar inte att er fråga handlar om detta.

Drevvikenpartiet

Visst utbyte finns redan idag och undantag från tvåårskravet för en bostadsförtur görs redan idag. Dialogen med andra hyresvärdar än Huge måste fortsätta.

Huddingepartiet

Vi ser gärna ett utökat samarbete mellan våra grannkommuner och övriga Sverige för lägenhetsbyten och är villiga att undersöka vidare hur vi går till väga på bästa sätt.

Kristdemokraterna

Det är viktigt att Huddinge är anslutet till något av de nätverk som finns för just utbyte av skyddade boenden mellan kommuner. Vi vill också verka för att öka samarbetet mellan kommunerna.

Liberalerna

Vi kommer tillsammans med våra liberala kollegor i Södertörn att under sommaren lansera ett förslag om att våra respektive kommuner inleder ett samarbete avseende skyddade boenden.

Miljöpartiet

Miljöpartiet har varit drivande i att utvidga kontaktförbudet som nu ska kunna gälla större geografiska områden vilket är en del i att säkra tryggheten för brottsoffret. Miljöpartiet föreslår också ett ekonomiskt stöd som den som lever med skyddade personuppgifter ska kunna ansöka om för att få hjälp med att täcka kostnader som uppstår.

Vi precis som ni vill se ett samarbete mellan olika kommuner på plats så fort som möjligt. Vi skulle vilja se ett nationellt system som hjälper till med detta. På kort sikt vill vi utöka andelen boenden som ska gå till kvinnor genom kvinnojouren.

Moderaterna

Tidigare har det varit möjligt för kommuner att samarbeta och samverka med varandra för att dels erbjuda bostadsplatser, dels möjliggöra för brottsoffret att lämna den stadsdel där våldet har pågått – för att undvika att träffa på förövaren i kranskommuner. Vi ser gärna att liknande samarbeten återupptas och intensifieras.

I Huddinge har kommunen ingått ett avtal med Huge bostäder om att ett antal lägenhetsplatser ska gå till kvinnor genom Kvinnojouren. Här menar Moderaterna i Huddinge att fler lägenheter måste tillgängliggöras, bland annat genom att kommunen ingår i fler avtal med privata hyresvärdar om att släppa ett antal lägenheter – på liknande sätt som under flyktingmottagandet.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Huddinge ser positivt på förslaget om att utöka samarbetet med andra kommuner i frågan om bostäder och skyddsboende för personer som utsatts för våld i nära relationer. Samarbetet kan exempelvis utformas som ett avtal mellan kommunerna, vilket beskriver rättigheter och skyldigheter för respektive kommun. Socialdemokraterna vill att det ska inrättas en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor dit alla kommuner ska bidra med bostäder. Givetvis bör även frivilligorganisationer vara delaktiga i ett sådant samarbete.

Sverigedemokraterna

Vi är positiva till samarbeten med närliggande kommuner, här är det dock viktigt att samarbetet sker på likvärdiga villkor så att inte möjligheterna att få ett skyddat boende försämras till följd av att grannkommun erbjuder färre platser.

Vänsterpartiet

Vi anser att det bör byggas ett större nätverk av kommuner som kan hjälpa varandra. Enbart Södertörnskommunerna räcker inte riktigt. Därför vill vi undersöka möjligheterna till ett samarbete med fler kommuner i regionen.

Fråga 4 – Höja kunskapen om våld i nära relation i kommunen

Bakgrund

Våld i nära relation är ett av våra största samhällsproblem och kunskapen om det är tyvärr besvärande lågt. Var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige av en för henne närstående person.
Vi tror att kunskap hos alla kan förebygga detta.

Fråga

Hur arbetar ni inom ert parti för att höja kunskapen om våld i nära relation?
Har ni ett konkret förslag på hur vi ska öka kunskapen om våld i nära relation bland anställda och politiker i Huddinge kommun?

Centerpartiet

Centerpartiet anser att vi måste jobba med normer och lyfta fram positiva förebilder, för att bryta samhällsvåldet och mäns våld mot kvinnor. Destruktiva normer ska bemötas tidigt i förskola, skola och föreningsliv och kommunen ska satsa på återkommande fortbildningsinsatser för att garantera detta.

Centerpartiet kommer fortsätta att stödja de utbildningar och nätverk som redan finns kring detta, och vi kommer se till att våra egna folkvalda deltar i dessa. Ett konkret förslag kan vara att tillgängliggöra dessa utbildningar än mer genom enkla och digitala utbildningsmoduler till all personal och alla folkvalda. Det skulle också vara möjligt att via kommundirektören se till att alla enheter i kommunen de facto jobbar med sådana utbildningar och inkluderar all personal. Jämlikhet finns redan idag inkluderad i Huddinge kommuns etiska kod, så det går att bygga vidare på det.

Drevvikenpartiet

Vi har bidragit till att inrätta ett IOP med Kraftbyrån för att nå unga kring dessa frågor. Förändring sker sakta och förebyggande arbete måste börja tidigt. Vi måste fortsätta våra utbildningar och seminarier kring dessa frågor tillsammans med föreningslivet för alla anställda och förtroendevalda.

Huddingepartiet

Har ni ett konkret förslag på hur vi ska öka kunskapen om våld i nära relation bland anställda och politiker i Huddinge kommun?

Vi strävar efter att sprida kunskapen bland våra medlemmar och uppmärksammar kurser/events så ger fortbildning inom detta.

Inom kommunen görs redan mycket för att utbilda vår personal och vi vill se att fler av föreläsningarna ges till andra grupper och privatpersoner.

Kristdemokraterna

Ja, det har vi. KD går till val på att personal inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på och agera vid radikalisering, hedersbrott och våld i nära relationer.

Liberalerna

Våld i nära relation är en levande fråga i vårt parti och diskuteras ofta. Ska kunskapen öka i förvaltningsorganisationen så bör varje nämnd och bolag ge ett uppdrag i verksamhetsplanen riktas till samtliga förvaltningar om att höja den generella kompetensen om våld i nära relation.

Miljöpartiet

Miljöpartiet på riksnivå vill bland annat ge Domstolsverket i uppdrag att i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid, genomföra utbildningsinsatser för verksamma jurister.

Det är viktigt att alla förtroendevalda och vår personal i de kommunala verksamheterna har kunskap om våld i nära relationer och vi vill se fler utbildningssatsningar.

Vi ser fram emot att få träffa er och fortsätta prata om vad vi kan göra tillsammans efter valet.

Moderaterna

Moderaterna har föreslagit flera åtgärder för skydda brottsoffren och lagföra förövarna. Här kommer tre av dessa:

– För att bättre fånga upp allvaret i mer systematiska kränkningar i en relation vill Moderaterna skärpa straffskalan så att en grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning leder till fängelse i minst ett år och tio år som högst.

– I nuläget är häktning obligatoriskt för brott som kan leda till minst två års fängelse. Vi menar att den gränsen bör sänkas till fängelse ett år. I regel skulle denna förändring, tillsammans med den straffskärpning som föreslås, innebära att individer som är misstänkta för grov kvinnofridskränkning häktas.

– Därtill föreslår Moderaterna även att kontaktförbud med fotboja ska användas i fler fall än i dag. För att ett kontaktförbud med fotboja ska meddelas måste gärningsmannen i dag bryta mot ett kontaktförbud utan fotboja. Det vill vi förändra.

Inom Huddinge arbetar Huge bostäder med att utbilda all sin personal om våld i nära relationer. Det är en stor satsning som även innefattar att såväl information som kontaktuppgifter om vad man kan göra och vart man kan vända sig om man upptäcker ett brottsoffer. Huge räknar med att i stort sett all personal ska kunna upptäcka eller se tecken på våld. Det här är en stor satsning som Moderaterna i Huddinge värnar.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Huddinge vill att arbetet för att stoppa våld i nära relationer ska intensifieras. I Huddinge ska kunskapen om våld i nära relationer förbättras på olika sätt. Inom kommunala verksamheter är det viktigt att personalen har en god kännedom om våld i nära relationer, har kännedom om olika varningssignaler och har etablerare rutiner för hur man ska gå till väga då det finns en misstanke om våld i nära relationer.

Socialdemokraterna i Huddinge är positiva till att kommunen inrättat ett råd för preventionsarbete, men vi vill se ett större politiskt ansvarstagande. Att kommunen har ett bra samarbete med andra aktörer, myndigheter och organisationer i det preventiva arbetet mot våld i nära relationer är viktigt.

Sverigedemokraterna

Vi vill att Huddinge kommun återkommande ska kartlägga och följa upp våldet i nära relationer, både gällande antalet som utsätts eller bevittnar det samt arbetet med de förebyggande åtgärderna. Vilket tyvärr inte sker i dag.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har lagt ett antal skarpa förslag om kommunens arbete med våld i nära relationer, bland annat en handlingsplan mot hedersrelaterat våld- och förtryck, vi har ställt frågor om skolplatser för barn till kvinnor på skyddat boende, vi anslår medel i våra budgetförslag. Problemet just nu är att vi måste byta politisk majoritet för att få igenom dessa förslag i praktiken.

Senaste inläggen
Visar 2 kommentarer
 • Lisbeth Krogh
  Svara

  Huddingepartiet finns inte med?!!
  Har de inte deltagit i enkäten?

  • Kvinnojouren Huddinge
   Svara

   Hej Lisbeth,
   De har fått länken till enkäten samtidigt som de övriga partierna men tyvärr inte svarat. Mailet med länken gick ut i början på juni. De kan fortfarande svara, de kan skicka svaren direkt till info@kvinnojourenhuddinge.se.

Chatta

Översätt »