Frågor till lokala politiker i Huddinge

Social Work Responses to Domestic Violence During the COVID-19 Pandemic: Experiences and Perspectives of Professionals at Women’s Shelters in Sweden

Forskare vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet har under 2020 intervjuat kvinnojourer i ett forskningsprojekt som handlar om jourernas arbete med våld under coronapandemin. [...]

Domstolar väger sällan in uppgifter om våld vid beslut i vårdnadstvister

När föräldrar tvistar om barns vårdnad, boende eller umgänge förekommer uppgifter om våld eller andra övergrepp i en majoritet av fallen. I många fall väger dock domstolarna inte in uppgifterna [...]

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Regeringen presenterar idag ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I programmet konkretiseras de åtgärder som presenterades i [...]

Omfattande satsningar i årets budget

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är en prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot [...]

Vägledning ska tas fram om kommuners utökade ansvar i det våldsförebyggande arbetet

Regeringen ger Länsstyrelserna och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram information och vägledning till berörda myndigheter, däribland kommuner och regioner, om ansvaret som kommunernas [...]

Kvinnojourer ställde om snabbt i pandemins svallvågor

Under våren 2020 fanns en stor oro bland landets kvinnojourer för att våld i hemmet skulle öka i samband med nedstängningen av samhället. Nu visar ny forskning från Malmö universitet hur [...]

Kommuners insatser att ordna boende ska kartläggas

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor ges bättre stöd om de har utsatts för våld. Regeringen ger nu därför Länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa [...]

Könsneutrala beskrivningar av våld döljer våldets riktiga orsaker

I början av april mördades en kvinna i en lägenhet i Flemingsberg, Huddinge. Kvinnan hade fyra små barn, alla var under 10 år. Samtliga barn var hemma vid tillfället då deras pappa mördade deras [...]

Regeringen tillsätter utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin [...]

page 1 of 3