0

Könsneutrala beskrivningar av våld döljer våldets riktiga orsaker

I början av april mördades en kvinna i en lägenhet i Flemingsberg, Huddinge. Kvinnan hade fyra små barn, alla var under 10 år. Samtliga barn var hemma vid tillfället då deras pappa mördade deras [...]

0

Regeringen tillsätter utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin [...]

0

Kvinnors rösträtt 100 år – hur långt har vi kommit?

I en gemensam kampanj uppmärksammar Kvinnojouren Huddinge, Ungdomsjouren Kraftbyrån och Huddinge kommun att det är 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösta för första gången. På den [...]

0

Stagnerad utveckling mot jämställdhet

Alarmerande uppgifter i ny attitydundersäkning. ”En av fyra unga män svarar att det stämmer helt att kvinnor överdriver hur ojämställt de behandlas i Sverige. Endast en av tjugo unga [...]

0

Operation Kvinnofrid tar fram en handlingsplan för att bekämpa och förebygga våld i Stockholms län

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms Stad och Storsthlm har enats kring en strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Den [...]

0

Arbetet mot våld i ungas partnerrelationer behöver stärkas

Pressmeddelande från Jämo: Alltför många unga utsätts för våld av en partner. Myndigheter och verksamheter behöver därför ha rutiner som bygger på bästa tillgängliga kunskap om våld i ungas [...]

0

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig [...]

0

Slutrapport visar behov av telefonlinjen Välj att sluta

Den 4 februari 2019 startade Välj att sluta, en telefonlinje som vänder sig till personer som vill sluta utöva våld mot sin partner. Länsstyrelsen har nyligen en slutrapport om pilotprojektet. [...]

0

Ivo ska göra särskild granskning av socialtjänsternas barnärenden

Efter att en rad allvarliga missförhållanden inom landets socialtjänster avslöjats under våren får Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, nu i uppdrag att göra en särskild granskning av vården [...]

0

Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

Socialdepartementet föreslår att socialnämnden ska få en ny befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den [...]

page 1 of 2